huí xiāng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.fennel

  • huí xiāng kě bāng zhù xiāo huà

   茴香帮助消化

   Fennel aids the digestion.

  • bǎ huí xiāng qiē chéng bó bó xiǎo piàn

   茴香

   Cut the fennel into wafer-thin slices.

 • 2

  n.aniseed

  • huí xiāng dòu

   茴香

   beans avoured with aniseed