hūn dǎo
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.fall down in a faint

  • jǐ gè hái zi zhòng shǔ hūn dǎo le

   孩子中暑昏倒

   Several children fainted because of the heat.

  • tā hūn dǎo le

   昏倒

   She fell into a dead faint.

  • wǒ fā xiàn tā hūn dǎo le wán quán shī qù le zhī jué

   发现昏倒完全失去知觉

   I found her in a coma, totally unresponsive.

  • dà jiā dōu zhī dào wǒ kàn dào xiě jiù huì hūn dǎo

   大家知道看到昏倒

   I have been known to faint at the sight of blood.