hùn hùn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.blackened; blurred; dark

 • 2

  v.drift along or through

  • wǒ dào běi jīng qù yě bù guò suí biàn hùn hùn shí hou bà le

   北京不过随便混混时候罢了

   When I go to Beijing, it's just a matter of time.

Chinese words with pinyin hun hun