jī hū bù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • hardly; seems not

    • nǚ xìng guò qù jī hū bù cān yù gōng gòng shì wù

      女性过去几乎不参与公共事务

      Women had little role in public affairs.