jiā wù shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.domestic affairs

  • fán zhòng de jiā wù shì

   繁重家务事

   heavy household chores

  • jiā wù shì bù shì fù nǚ de zhuān zhí

   家务事妇女专职

   Housework is no longer regarded as "women's".