jiā xǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.fmlpraise; approve

  • yī zhì de jiā xǔ

   一致嘉许

   universal approval

  • zhí dé jiā xǔ de fèn dòu

   值得嘉许奋斗

   a pious effort

  • dà jiā duì tā hěn jiā xǔ

   大家嘉许

   Everybody sings his praises.

  • tā pǐn xué jiān yōu shēn dé lǎo shī jiā xǔ

   品学兼优老师嘉许

   She earned a teacher's praise for her good character and scholarship.