jiā zhái
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.family; home; house; homestead

  • tā de jǐ fú sù miáo zhōng jūn chū xiàn le jiā zhái

   素描出现家宅

   The family house appears in several of his sketches.

  • jiā zhái de zhòng yào xìng

   家宅重要性

   significance of family house