jià shi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.infmlposture; stance

  • kuā zhāng jià shi

   夸张架势

   exaggerate posture

  • tiǎo xìn de jià shi

   挑衅架势

   aggressive posture

 • 2

  n.dialcondition; tendency

  • nǐ kàn jīn nián chūn tiān nà ge jià shi kěn dìng xià dà yǔ

   今年春天那个架势肯定大雨

   Look at the condition of the spring this year, it must be raining hard.

Word usage

 • Note
  "架势" cannot be written as "架式".