jiān xìn bù yí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slfirmly believe; have infinite faith in; have not the slightest doubt

    • wǒ duì ài qíng de shén mì gǎn huà zuò yòng jiān xìn bù yí

      爱情神秘感化作用坚信不疑

      I'm a strong believer in the chemistry of love.