jiàn zhuàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • upon seeing this, ...; in response, ...

    • tā jiàn zhuàng cǎn bù rěn dǔ biàn tǐng shēn ér chū chōng shàng qián qù

      见状惨不忍睹便挺身而出

      He could not bear the sight, but rushed forward.