jiàng shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.fmlofficers and men

  • suǒ yǒu jiàng shì

   所有将士

   all officers and men

  • quán jūn jiàng shì men

   全军将士

   officers and men of the whole army

  • jiàng shì yòng mìng

   将士用命

   Both officers and men obey orders conscientiously.

  • jiàng shì men rèn shi huí guó de lù ma

   将士认识回国

   Did the officers and men know the way back home?