jiāo chū
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.hand over; give up

  • jiāo chū bīng qì

   交出兵器

   surrender one's weapons

  • jiàng shì men bèi mìng lìng jiāo chū qiāng zhī

   将士命令交出枪支

   The soldiers were ordered to hand over their guns.

  • jiāo chū zhèng quán

   交出政权

   hand over the regime