jiǎo jiǎo zhě
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.outstanding figure; one of the best

  • tā shì zhè yī xíng zhōng de jiǎo jiǎo zhě

   佼佼者

   She is at the top in this profession.

  • zhè jiā gōng sī shì guó nèi jì suàn jī lǐng yù li de jiǎo jiǎo zhě

   公司计算机领域佼佼者

   This company is the flagship in the home computer area.