jiǎo zhǐ
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.toe

  • dà jiǎo zhǐ

   脚趾

   big toe

  • huó dòng jiǎo zhǐ

   活动脚趾

   flex one's toes

  • wǒ de yòu jiǎo zhǐ tī dào shuǐ li de shí tou le

   脚趾石头

   My right toe struck against a submerged rock.

  • wǒ de jiǎo zhǐ zài yǎng

   脚趾

   My toes are itching.

Word usage

 • "脚趾" is often matched with measure word "个".
  • 脚趾

   one toe