jiào jù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.teaching aid

  • zhí guān jiào jù

   直观教具

   visual aid

  • shí guān jiào jù

   教具

   realia

  • zhào piàn yě shì yǒu yòng de jiào jù

   照片有用教具

   Photos make useful teaching aids.

  • lù xiàng huì chéng wéi kè táng jiào xué de yǒu yòng jiào jù

   录像成为课堂教学有用教具

   A video will be a useful aid in the classroom.