jié qi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.solar term

  • gāi rì guǐ hái néng què dìng dàng shí suǒ chǔ de jié qi

   日晷确定当时节气

   By the sundial, the solar term can be known too.

Word usage

 • "节气" is often matched with measure word "个".
  • 节气

   one solar term

Chinese words with pinyin jie qi