jīn shēng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.this life

  • wǒ jīn shēng méi yǒu shén me hàn shì

   今生没有什么憾事

   I have nothing to regret in my whole life.

  • wǒ jīn shēng bù zhī dào shì xìng yùn hái shi bù xìng yùn

   今生知道幸运还是幸运

   I do not know if this life is lucky or not.

  • wǒ fā shì wǒ jīn shēng zhǐ ài nǐ yī gè

   发誓今生

   I swear, you are the only one in my life I love.

  • jīn shēng jīn shì

   今生今世

   this life

Chinese words with pinyin jin sheng