jīn shí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.metasymbol of hardness and strength

  • yì zhì jiān jué yǒu rú jīn shí

   意志坚决有如金石

   have steely determination

  • jīn shí tóng méng

   金石同盟

   alliance of perpetuity

  • jīng chéng suǒ zhì jīn shí wéi kāi

   精诚金石

   Absolute sincerity can move even a heart of stone.

 • 2

  n.inscriptions on ancient bronzes and stone tablets

  • qīng jīn shí

   金石

   lapis lazuli

  • jīn shí bēi

   金石

   gold stele