jìn shí
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.forbid eating

  • hěn duō zōng jiào dōu yǒu jìn shí yāo qiú

   宗教禁食要求

   Many religions have fasting requirements.

 • 2

  v.fast; ban on eating and drinking

  • mù sī lín zài zhāi yuè shí yào jìn shí

   穆斯林斋月禁食

   Muslims fast during the festival of Ramadan.

  • tā zài shǒu shù qián děi jìn shí yī tiān

   手术禁食

   She had to fast for one day before her operation.

  • jìn shí sān rì

   禁食

   fast of three days