jīn yè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.this evening; tonight

  • jīn yè xīng guāng cuǐ càn

   今夜星光璀璨

   The stars are shining bright tonight.

  • jīn yè kě néng yán hán

   今夜可能严寒

   It may freeze tonight.

  • jīn yè kě néng yǒu shuāng dòng bǎ huā cǎo bān jìn wū zi li ba

   今夜可能霜冻花草屋子

   It may freeze tonight, so bring those plants inside.