jǐn jiàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.be rarely seen

  • lì shǐ shang suǒ jǐn jiàn de

   历史仅见

   unprecedented in history

  • zhè chǎng jīng cǎi de bǐ sài zài ào yùn huì lì shǐ shang shì jǐn jiàn de

   精彩比赛奥运会历史仅见

   The exciting game was unprecedented in the history of the Olympic Games.

  • zhè xiē huā jǐn jiàn yú fēi zhōu

   这些仅见非洲

   These flowers are found only in Africa.