jìn sì zhí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.approximate value

  • zhè xiē bǎi fēn bǐ zhǐ shì jìn sì zhí

   这些百分比只是近似值

   These percentages are only approximate.

  • zhè dào tí de dá àn yòng sì shě wǔ rù de fāng fǎ qǔ yī gè jìn sì zhí jiù xíng

   答案四舍五入方法近似值

   Just find an approximate value and you will get the answer to this question.