jìn yòng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.forbidden

  • tā de zhuàng kuàng shì jìn yòng lèi gù chún de

   状况禁用类固醇

   In his case, steroids are contraindicated.

  • zhè zhǒng yào xiào chuǎn bìng rén jìn yòng

   哮喘病人禁用

   This drug is contraindicated in patients with asthma.