jìng nèi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.domestic; area inside the borders; internal

  • jìng nèi jī gòu

   境内机构

   domestic institution

  • ōu méng gōng mín zài ōu méng jìng nèi kě yǐ bù shòu xiàn zhì de chū rù gè guó

   欧盟公民欧盟境内可以限制出入

   Citizens of the EU can travel without restriction within the EU.

  • nián tā men tiào sǎn jiàng luò dào yuè nán jìng nèi

   1968她们跳伞降落越南境内

   They parachuted into Vietnam in 1968.