jìng qǐng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.respinvite respectfully

  • jìng qǐng zhǐ jiào

   敬请指教

   Kindly give me your advice.

  • jìng qǐng zhǐ diǎn

   敬请指点

   We are eager for your advice.

  • jìng qǐng yù yuē

   敬请预约

   You are advised to pre-book.

  • rú guǒ dì zhǐ yǒu biàn huà jìng qǐng gào zhī

   如果地址变化敬请告知

   Please advise us of any change of address.

Chinese words with pinyin jing qing