jiǒng yì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.widely/diametrically different; poles apart; totally different

  • jǐng sè jiǒng yì

   景色迥异

   The landscape takes on a different character.

  • zhōng guó chuán tǒng wén lùn de fēn lèi jiǒng yì yú xī fāng shī xué

   中国传统文论分类迥异西方

   Traditional Chinese stylistics is completely different from western poetics.