jiǔ wěi hú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.nine-tailed fox; crafty villainous person

    • zhè zhī hú li bèi rèn dìng wéi jiǔ wěi hú yīn wèi tā xiū cháng duō máo de wěi ba yǒu xǔ duō fēn chà

      狐狸认定九尾狐因为修长尾巴许多分叉

      The fox was identified as a nine tailed fox because of its long, hairy tail with many forks.