jiǔ yì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.tipsy feeling

  • bàn fēn jiǔ yì

   酒意

   half drunk

  • yǒu jǐ fēn jiǔ yì

   酒意

   become slightly tipsy

  • wú rèn hé jiǔ yì

   任何酒意

   not tipsy at all

  • dà jiā de jiǔ yì dōu yǐ màn màn xiāo tuì shéi yě bù zuò shēng

   大家酒意慢慢消退作声

   The liquor was wearing off for all of them, and they were silent.