jiù jīn shān
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.San Francisco

    • wǒ chū shēng zài dōng bù dàn shì xiàn zài zhù zài jiù jīn shān

      出生东部但是现在旧金山

      I was born in the East, but now live in San Francisco.