ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.infmlmother's brother; uncle

  • yào zuò jiù jiu le wǒ hěn jī dòng

   舅舅激动

   I was very excited about becoming an uncle.

  • tā men bǎ jiù jiu de qián gěi le wǒ

   他们舅舅

   They gave me my uncle's money.

  • wǒ yào qù kàn wǒ jiù jiu

   舅舅

   I'm going to visit my uncle.

Word usage

 • "舅舅" is often matched with measure word "个".
  • 舅舅

   one uncle