jiù xué
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.attend school; go to school

  • tā jiù xué yú běi jīng dà xué

   就学北京大学

   He attends Peking University.

  • jiù xué rén shù

   就学人数

   school enrolment

  • yī xiē guī dìng jiù xué de fǎ lǜ

   一些规定就学法律

   some laws governing school attendance

Chinese words with pinyin jiù xue