jiù zhì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.treat and cure

  • nán yǐ jiù zhì

   难以救治

   be difficult to treat

  • jiù zhì shāng yuán

   救治伤员

   give treatment to the wounded

  • wú fǎ jiù zhì

   无法救治

   beyond cure

  • xī xīn jiù zhì

   悉心救治

   treat and cure with great care

  • jiù hù rén yuán xùn sù cǎi qǔ xíng dòng jiù zhì le bìng rén

   救护人员迅速采取行动救治病人

   The ambulance crew swung into action to resuscitate the patient.