jǔ chū
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.give; hold out; produce; cite (as example)

  • jǔ chū yī gè lì zi

   举出例子

   give a example

  • zhè yàng de lì zi kě yǐ jǔ chū hěn duō

   这样例子可以举出

   Many examples of this sort might be quoted.

  • tā men jǔ chū le luó kě de yī qiè zuì zhuàng

   他们举出罗可一切罪状

   They cited all the charges against Rocco.

Chinese words with pinyin ju chu