jué fēi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.by no means

  • wǒ duì tā de zhì ài jué fēi shì yuán yú tā de yíng yǎng

   挚爱绝非源于营养

   I love it, by no means due to its nutrition.

  • jué fēi fèi qì gāi zhì dù de lǐ yóu

   绝非废弃制度理由

   by no means the reason to abandon it

Word usage

 • Note
  "绝非" is different from "决非". "决非" is "definitely not". "绝非" is "not at all."

Chinese words with pinyin jue fei