kǎn tóu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.behead; decapitate

    • yī míng yōng yǒu āi jí guó jí de rén zài shā tè ā lā bó bèi kǎn tóu zuì míng shì shī yòng le wū shù

      拥有埃及国籍沙特阿拉伯砍头罪名施用巫术

      An Egyptian national was beheaded in Saudi Arabia for practicing sorcery.