kè tào huà
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.polite expressions; polite formulas

  • liǎng jù kè tào huà

   客套话

   two polite remarks

  • wǒ yì shí dào cǐ shí àn zhào guàn lì wǒ yīng gāi shuō xiē kè tào huà

   意识此时按照惯例应该客套话

   I realized that here the conventions required me to make the ritual noises.

Word usage

 • "客套话" is often matched with measure word "句"or"些".
  • 客套话

   one expression of politeness

  • 客套话

   some expressions of politeness