kōng zhōng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.in the sky; aerial; in the air; overhead

  • kōng zhōng bǔ jǐ

   空中补给

   air-supply

  • kōng zhōng dài zhàn

   空中

   air alert

  • kōng zhōng shè yǐng

   空中摄影

   aerial photography

 • 2

  n.transmitted by radio signals; airborne

  • kōng zhōng shū chǎng

   空中书场

   storytelling-on-air