kǒu hóng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.lipstick; lip rouge

  • kǒu hóng néng rùn chún

   口红

   Lipstick moistures lips.

  • mǒ kǒu hóng

   口红

   paint lipstick

  • nǐ de kǒu hóng xū yào bǔ yī xià

   口红需要一下

   Your lipstick needed a touch-up.