kù dài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.waist belt

  • diào kù dài bǎ tā de kù zi tí qǐ lai le

   裤带裤子起来

   The suspenders held up his trousers.

  • qǐ yè dōu zài lēi jǐn kù dài xuē jiǎn gōng zuò gǎng wèi

   企业勒紧裤带削减工作岗位

   Businesses were tightening their belts and cutting jobs.

Word usage

 • "裤带" is often matched with measure word "根"or"条".
  • 裤带

   one belt

  • 裤带

   one belt

Chinese words with pinyin ku dai