kuài diǎn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • hurry up; get a move on

  • xiàn zài kuài diǎn wán chéng nǐ de juàn zi ba

   现在快点完成卷子

   Hurry up and finish your test.

  • jiā bǎ jìn kuài diǎn

   快点

   Come on, hurry up!