lán zhōu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Lanzhou (capital of Gansu Province)

    • wǒ men de jī guān qiān yí le cóng lán zhōu qiān dào le xī ān

      我们机关迁移兰州迁到西安

      Our office has moved from Lanzhou to Xi'an.