làng rén
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.vagrant; vagabond; wanderer

  • tā mù qián réng shì zuì nián qīng de rén lì yīn chū shēng làng rén

   目前年轻人力出生浪人

   He is still the youngest human, by birth, ranger.

 • 2

  n.ronin (in Japan); masterless samurai