lè yú zhù rén
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slbe eager to help people

  • tā shì gè kě ài de nán hái fēi cháng lè yú zhù rén hé guān xīn tā rén

   可爱男孩非常乐于助人关心他人

   He's a lovely boy, very helpful and caring.

  • gěi bào wù yuán xiǎo fèi nǐ zhēn lè yú zhù rén

   报务员小费乐于助人

   Giving the bellman a tip, you're very helpful.