lí qīng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.fmlclarify; make something clear

  • lí qīng hán yì

   厘清含义

   rectify and clarify concepts

  • zhèng fǔ děi lí qīng hùn luàn de shuǐ wù zhèng cè

   政府厘清混乱政策

   The government needs to clear up the confusion surrounding its policy on water.