lì rì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.fmlbright sun

  • lì rì hé lán tiān

   丽日蓝天

   bright sun and blue sky

  • duì měi yī gè qíng tiān lì rì niǎo yǔ huā xiāng wǒ de gǎn chù dōu bèi jiā qiáng liè

   晴天丽日鸟语花香感触倍加强烈

   There was a heightened awareness of each sunny day, the beauty of flowers, the song of bird.