liè gǒu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.(striped) hyena

    • liè gǒu de kuáng fèi hé qīng wā de guā guā jiào shēng

      鬣狗狂吠青蛙呱呱叫声

      the howling of the hyenas and the croaking of the frogs

Chinese words with pinyin lie gou