lín xíng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.just before execution; be at the time of execution

    • lín xíng qián shèng wǎ lún dīng gěi gū niang xiě le fēng xìn

      临刑圣瓦伦丁姑娘

      Saint Valentine has written a message for girl just before execution.