líng mù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.tomb; mausoleum

  • líng mù qián de shí kè

   陵墓石刻

   the stone carving before the tomb

  • jīn zì tǎ shì fǎ lǎo bù kě cuī huǐ de líng mù

   金字塔法老摧毁陵墓

   The pyramids were built as indestructible tombs for the Pharaohs.