líng qǐn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.fmltomb; emperor's or king's resting place

    • āi jí rén yě jiàn zào jīn zì tǎ lái zuò wéi tā men guó wáng de líng qǐn

      埃及人建造金字塔作为他们国王陵寝

      Egyptians also built pyramids as20 for their kings.