liú xíng xìng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.epidemic

  • liú xíng xìng huáng dǎn

   流行性黄疸

   epidemic jaundice

  • liú xíng xìng gǎn mào

   流行性感冒

   influenza

  • yī shēng zhì hǎo le wǒ de liú xíng xìng gān yán

   医生流行性肝炎

   The doctor cured me of epidemic hepatitis.